Overslaan en naar de inhoud gaan

Investments Trainee bij/at NN Group

Bedrijf: NN Group
Richting(en): Overige |
Niveau: WO
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01 september 2021
Vooraanmelden
Vooraanmelden
Vooraanmelden

Investments Trainee bij/at NN Group

Ben je klaar om jezelf voortdurend te ontwikkelen en uit te dagen? Dan is het Investments Traineeship bij NN Group de perfecte start van je carrière! NN Group wil als organisatie financiële diensten persoonlijker en relevanter maken voor onze klanten Dit is onze kern en dat is waarom we op zoek zijn naar mensen die initiatief nemen, een grote verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die niet opgeven tot ze slagen. Daarom zijn wij op zoek naar jou!

Jouw impact als Investments Trainee bij NN

Voor deze track zijn we op zoek naar afgestudeerden met een diverse achtergrond die echt gepassioneerd zijn door investeringen / vermogensbeheer.

Als trainee bij Investments, ontdek je meer over onze businessunit NN Investment Partners en krijg je de kans om onze verschillende vermogensklassen te ervaren. Binnen de Investments traineeship heb je twee opdrachten van zes maanden en een opdracht van één jaar. Naast jouw uitdagende opdrachten, neem je ook deel aan een ontwikkelingsprogramma dat een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsprogramma biedt, evenals een inhoud gestuurd programma wat aangepast wordt aan jouw behoeften.

Wat je gaat doen

Je verantwoordelijkheden kunnen zijn:

 • Verbetering van bestaande beleggingsprocessen;
 • Fundamenteel onderzoek naar bedrijven om in te investeren;
 • Landenanalyses uitvoeren;
 • Wereldwijde markttrends en macro-economische gebeurtenissen monitoren;
 • Werken aan portfoliobeheer;
 • De effecten van risico-aversie van beleggers op ABS-sectoren analyseren;
 • Werken aan lange en korte termijn beleggingsstrategieën

Wat voor soort opdrachten kun je verwachten? We hebben twee voorbeelden voor je:

Equity Analyst

Tijdens deze opdracht zal jouw rol die van een equity-analist zijn. Je maakt deel uit van een team dat aandelen wil kopen in een bepaald bedrijf. Het is jouw taak om zoveel mogelijk over dit bedrijf te leren kennen, zodat je dit idee kunt pitchen voor de raad van commissarissen. Dus hoe word je een expert in een bedrijf? Door te praten met de CEO, concurrerende CEO's, insiders uit de branche, veel analisten, het bijwonen van buitenlandse conferenties over het bedrijf, het praten met leveranciers en klanten, bezoeken ter plaatse en meer.

High Yield 

In deze opdracht help jij je team om de frequentie en kwaliteit van de ESG-dialoog met deelnemingen te vergroten. Hoe ga je dit doen? Je kijkt naar bestaande holdings en klantrichtlijnen en maakt een automatisch overzicht van de kansen die voor bepaalde portefeuilles zijn ingesteld. Je berekent ook portefeuille-uitzettingen op basis van geselecteerde mandaten op ad-hoc basis, en stelt een backtestraamwerk op voor kredietfactorscores, in combinatie met historische holdings.

Met wie je werkt

Jouw team evolueert gedurende je tijd bij NN, maar je vormt een hechte groep met alle trainees binnen de verschillende bedrijfseenheden en landen. Via de trainees in je netwerk, leer je over alle verschillende bedrijfseenheden en wat er in het hele bedrijf speelt. Je volgt ook samen een intensief persoonlijk ontwikkelingsprogramma. In de verschillende rotaties van jouw team, leer je in een versneld tempo meer over de inhoud van jouw specifieke opdracht.

 

Wat je meebrengt

Je ervaring en vaardigheden:

 • Je hebt een masterdiploma en / of je verwacht vóór 1 september 2021 af te studeren. De inhoud van je Masters is minder van belang. Als jouw studie niet direct gerelateerd is aan ons bedrijf, vragen we je om jouw motivatie te benadrukken en hoe jouw persoonlijke vaardigheden van waarde kunnen zijn voor onze klanten en NN Group
 • Je hebt maximaal twee jaar werkervaring vanaf je afstudeerdatum
 • Bewezen passie en affiniteit voor vermogensbeheer (een eigen portefeuille hebben, deel uitmaken van een beleggingsmaatschappij, enz.)
 • Je hebt ervaring op het gebied van "Investeringen". Dit kan zowel in een leidende rol als in andere rollen zijn. Zolang je maar duidelijk laat zien welke meerwaarde je in verschillende situaties hebt gehad
 • Je bent ambitieus en wil jezelf graag ontwikkelen d.m.v. uitdagende rollen
 • Je hebt een proactieve houding, communiceert gemakkelijk met anderen, bent veerkrachtig en hebt deelgenomen aan neven activiteiten (bijv. Sport, ondernemerschap, studentenraad, commissies, werkervaring.)
 • Je bent internationaal georiënteerd

Je competenties:

 • Sterke communicatievaardigheden
 • Kritische denker
 • Probleemoplossend
 • Resultaatgericht
 • Creatieve mentaliteit
 • Internationaal gericht
 • Zakelijk Engels niveau, zowel schriftelijk als mondeling

Wat bieden wij jou?

 • Rotaties, je hebt de mogelijkheid om verschillende afdelingen van onze organisatie te zien (NN Group breed)
 • Tijdens jouw projecten zul je ook een intensief op maat gemaakt ontwikkelingsprogramma volgen, gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke vaardigheden
 • Zichtbaarheid: tijdens het traineeship heb je toegang tot senior leiders via mentorschap programma’s en verschillende evenementen
 • Een internationale en professionele omgeving
 • De mogelijkheid om in het buitenland te werken
 • Impact; We moedigen onze trainees aan om hun mening met ons te delen, zodat wij hen kunnen helpen om hun loopbaanontwikkeling te versnellen
 • Vanaf de eerste dag heb je een buddy - een voormalige trainee die je tijdens jouw instapperiode begeleidt, ondersteunt en aanmoedigt

Blijf je ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat jij je kunt blijven ontwikkelen. We geven je de ruimte en het vertrouwen om te groeien in je carrière en als mens. Wij helpen je hierbij met:

 • Volop training- en opleidingsmogelijkheden in ons Learning & Development Centre
 • Een groot (internationaal) netwerk van collega’s die graag hun kennis met je delen
 • De autonomie om je eigen ontwikkelroute te bepalen 

Over NN

Wij helpen mensen zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden. De wereld waarin we leven mag dan veranderen, wat er echt toe doet voor mensen, blijft hetzelfde. Familie, vrienden, liefde, gezondheid, thuis en werk natuurlijk ook. Met jouw inzet maken we onze dienstverlening persoonlijker en relevanter. Zo kunnen we als organisatie echt het verschil maken vanuit al onze merken: Nationale-Nederlanden, NN Investment Partners, ABN AMRO Verzekeringen, Movir, AZL, BeFrank, Zicht en OHRA.

Arbeidsvoorwaarden die bij jou passen

Jij bent meer dan alleen een collega en dat snappen we bij NN heel goed. Je hebt verschillende rollen in het leven en daar horen keuzes bij. Wij stellen jou in staat arbeidsvoorwaarden te kiezen die voor jou belangrijk zijn en aansluiten bij jouw privésituatie. Denk aan het bijkopen van vakantiedagen en flexibele werktijden. Je vakantiegeld en 13de maand ontvang je maandelijks bij je salaris, daar hoef je niet op te wachten.

Vanwege het coronavirus werken alle NN collega’s op dit moment volledig digitaal en vanuit huis. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk wanneer we weer op kantoor kunnen werken.

Onze kantoren

Als Investments Trainee werk je normaliter vanuit een van onze mooie kantoren. De locatie van het kantoor is afhankelijk van jouw opdracht. Aangezien we in achttien landen actief zijn, is het mogelijk om één rotatie in het buitenland te doen.

Solliciteer direct!

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in alles wat hierboven staat? Solliciteer direct door te beginnen met de eerste ronde, de NN Talent Pitch via deze link.

De selectieprocedure ziet er als volgt uit:

The NN Talent Pitch (open tot 28 maart 2021, 23:59 uur)

Interviews met HR & Business (tussen 6 april - 28 april 2021)

Talentselectiedagen (van 17 - 20 mei 2021)

Start Traineeship (1 september 2021)

Solliciteer online via de link om een ​​vlotte procedure te garanderen. Let op: sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Neem voor meer informatie over het Traineeship en / of selectieprocedure contact op met Patricia van der Kaa (Graduate Recruiter Traineeship) via traineeship@nn-group.com of +31 (0) 6 25 67 93 02.

Het gaat hier om een permanente positie. Een kandidaat ontvangt een contract van NN en we staan niet open voor interim/freelance opdrachten en/of kandidaten of acquisitie door bureaus. Alvast bedankt voor uw begrip.  

Investments Trainee at NN Group

Are you ready to constantly develop and challenge yourself? Then the Investments Traineeship at NN Group is the perfect start of your career! NN Group, as an organisation, aims to make financial services more personal and relevant for our customers. That’s why you matter is our core and that’s why we are looking for people who care about others, who take initiative and responsibility, and who don’t give up until they succeed. That’s why we are looking for you!

Your impact as Investments Trainee at NN

For this track we are looking for graduates with a diverse background who are truly passionate about investment/asset management.

As an Investments trainee you will discover more about our NN Investment Partners business unit and you will get the chance to experience our different asset classes. Within the Investments track you'll have two assignments of 6 months and one assignment of 1 year. Next to your challenging assignments, you will also participate in a development programme which offers an extensive personal development programme as well as a content driven programme adjusted to your needs.

Your responsibilities

 • Improvement of existing investment processes
 • Fundamental research on companies to invest in
 • Perform country analyses
 • Monitor global market trends and macroeconomic events
 • Work on portfolio management
 • Analyse effects of investors risk aversion on ABS sectors
 • Work on long and short term investment strategies

What kind of assignments can you expect?

Equity Analyst

During this assignment your role will be that of an equity analyst. You will be part of a team looking to buy stocks in a given company. Your job will be to get to know as much as possible about this company so that you can pitch this idea to the supervisory board. So how do you become an expert on a company? By talking to the CEO, competing CEO’s, industry insiders, many analysts, attending overseas conferences about the company, talking to suppliers and clients, on-site visits and more.

High Yield 

In this assignment you would help your team to increase the frequency and quality of the ESG dialogue with investee companies. How will you do this? You look into existing holdings and client guidelines and create an automated overview of the opportunity set for certain portfolios. You also calculate portfolio exposures from select mandates on an ad hoc basis, as well as set up a back testing framework for credit factor scores, in conjunction with historical holdings.

Who you are

Your experience and skills:

 • You have a Master’s degree and/or you expect to graduate before September  1st, 2021. The content of your Masters is of less importance. If your Masters is not directly related to our business, we ask you to emphasise your motivation and how your personal skills can be of value for our clients and NN Group
 • You have a maximum of two years of work experience from your graduation date
 • Proven passion and affinity for investment management (having your own portfolio, part of an investment society, etc.)
 • You have experience in the field of “Investments”. This can be in both a leadership role and in other roles. As long as you clearly show what added value you have had in various situations
 • You are ambitious to get the best out of yourself and to develop yourself in order to accelerate in more significant challenging roles
 • You have a proactive attitude, communicate easily with others, are resilient and have participated in extracurricular activities (e.g. sports, entrepreneurship, student council, committees, work experience)
 • You are internationally oriented

Your competencies:

 • Strong communication skills
 • Critical thinker
 • Problem solving
 • Result oriented
 • Creative mind-set
 • Business English level, both written and verbal

Your team

Your team will evolve throughout your time at NN, however you will form a close group with all the trainees within a variety of business units and countries. Through the trainees in your network you will learn about all the different business units and what is top of mind throughout the company. You will also follow an intensive personal development programme together. From your team on your different rotations you will learn about the content of your specific assignment at an accelerated pace.

What we offer

 • Job rotations, you'll have the possibility to see different departments of our organization(NN Group wide)
 • While working on your projects, you will also follow an intensive tailor-made development programme focusing on personal development as well as hard skills
 • Visibility: broad exposure from of day one. During the traineeship you have access to senior leaders through mentorship and events
 • An international and professional environment
 • The possibility to work abroad
 • Impact. We encourage our trainees to share their views and to help us develop and accelerate their career
 • As of day one, you will have a Buddy – a former trainee who will offer you guidance, support and encouragement during your on-boarding period

Continue developing

It is important to us that you continue to develop yourself. We give you the space and the confidence to grow in your career as well as a person. We help you with:

 • Plenty of training and learning opportunities in our Learning & Development Centre
 • A large (international) network of colleagues who are keen to share their knowledge with you
 • The autonomy to set out your own development path 

About NN

We help people care for what matters most to them. The world in which we live may change, but what really matters to people remains the same. Family, friends, love, health, home and of course work. You help to make our services more personal and relevant. As an organisation we can really make a difference with all our brands: Nationale-Nederlanden, NN Investment Partners, ABN  AMRO Verzekeringen, Movir, AZL, BeFrank, Zicht and OHRA.

Employee benefits

You are more than a colleague and we understand that very well at NN. You have different roles in life and that involves choices. We give you the opportunity to select the employee benefits that are important to you and that match your personal situation. This includes buying additional leave and flexible working hour. Your holiday allowance and 13th month are paid with your salary monthly, so there is no need to wait.

Because of coronavirus, all NN colleagues are currently working from home fully digitally. It is currently not yet clear when we can return to the office.

Our offices

As Investments Trainee, you are normally based in one of our fantastic offices. The location of the office depends on your assignment. As we are active in eighteen countries, it is possible to do one rotation abroad.

Apply now

Are you interested and do you recognize yourself in all that is mentioned above? Apply directly by starting the first round, the NN Talent Pitch via this link.

The selection procedure will be as follows:

The NN Talent Pitch  (open until March 28, 2021, 23:59)

Interviews with HR & Business (from April 6 - April 28, 2021)

Talent Selection Days (from May 17 - May 20, 2021)

Start Traineeship (1st of September, 2021)

Please apply online via the link to ensure a smooth procedure. Note that applications via e-mail will not be considered.

For more information regarding the Traineeship and/or selection procedure, please contact Patricia van der Kaa (Graduate Recruiter Traineeship) via traineeship@nn-group.com or +31 (0)6 25 67 93 02.

This is a permanent position. A candidate will receive a contract from NN and we are not open to interim/freelance assignments and/or candidates or recruitment agencies. Thank you very much for your understanding.

Vooraanmelden